Na koji način pretraživati  CKPCG?  

 

Pretraživanje se odvija pojedinačno za svaku od pomenute tri baze (simultano pretraživanje  nije moguće u ovoj fazi projekta).

Korisnik se na samom početku opredjeljuje koju od tri pomenute baze će pretraživati, a zatim, u okviru konkretne baze (ukoliko se radi o bibliotečkom i arhivskom materijalu), koju vrstu materijala će pregledati.

Pretraživanje daje mogućnosti pretrage po raznim parametrima: autoru, naslovu, ključnoj riječi (ključnim riječima), izdavaču, mjestu izdanja, godini, lokaciji gdje je materijal smješten i sl.(zavisno od baze u kojoj se pretražuje).

Nakon zadatog upita, automatski će se izlistati rezulati pretrage za onu bazu u kojoj se trenutno pretražuje (Bibliotečki materijal/ ili Arhivski materijal/ ili Muzejski materijal). Uvidom u pojedinačan zapis, primijetićete da on sadrži osnovne bibliografske podatke o jedinici koja vas interesuje (skraćeni bibliografski zapis), a saznaćete i njegovu lokaciju (tj. u kojoj biblioteci, arhivu ili muzeju, ustanovi ili sl. u Crnoj Gori se nalazi taj konkretan dokument) .

Podatke o institucijama čiji se maritimni materijal unosi u CKPCG (adresa; e-mail adresa; tel./fax; web stranica; odgovorna osoba ili kontakt osoba) možete naći u Registru vlasnika pomorske građe (početna stranica prezentacije CKPCG), što vam daje mogućnost kontakta i dogovora oko, eventualnog, uvida u konkretan materijal.

Primjer pretraživanja:

Ukoliko ste zainteresovani za neku konkretnu temu iz pomorstva, kao što je, recimo, „sudar brodova“, predlažemo da primijenite sljedeću strategiju pretraživanja:

a) odaberite bazu podataka Bibliotečka građa, a zatim jednu od mogućnosti (monografske publikacije / serijske publikacije / članci i prilozi u serijskim publikacijama / neknjižna građa);

b) ukucajte upit u područje kljune riječi (u ovom slučaju ukucajte: sudar brodova);

c) pritisnite prozorčić „traži“.

Kada se izlistaju zapisi, možete ih kopirati (opcija File – Copy) i na taj način sačuvati. Nakon toga, možete nastaviti (proširiti) pretraživanje u istoj bazi (Bibliotečki materijal) ili ga proširiti na ostale dvije baze (Arhivski materijal i/ili Muzejski materijal).   

Važne olakšice:

Programski CKPCG je podešen tako da ne morate voditi računa o pravilnoj upotrebi velikih i malih slova kada ukucavate naslov rada ili prezime i ime autora čiji rad vas interesuje.

Takođe, ukoliko niste sigurni kako tačno glasi prezime autora, ili ne znate tačan naslov publikacije,  ukucajte prvih par slogova i onda će vam se izlistati odgovori iz kojih ćete, vrlo je moguće, doći do željene informacije. Primjer: korisnik koji želi pogledati što se sve u CKPCG može naći o brodogradnji, dovoljno je da u područje „ključne riječi“ ukuca  „brodo“ (bez navodnica) i program će izlistati sav materijal vezan ne samo za brodogradnju, već i za  brodogradilišta (sve riječi u kojima je sadržan zadati parametar „brodo“).

Napomena: U ovoj početnoj fazi CKPCG ne koristi Boolean operatore za pretraživanje („i“, „ili“ i „ne“).